تبلیغات
گرجستان.تفلیس.سفر.توریست - یادگیری زبان گرجی سیم ثانیه؟
دوشنبه 30 خرداد 1390

یادگیری زبان گرجی سیم ثانیه؟

   نوشته شده توسط: س آ    

گرجی بکار برده می شود مانند:
پنجره، ساعت، حوض ، چنگال، اتاق ( به گرجی: اتاخی) ، طوطی (به گرجی : توتی قوشی). البته نحوه تلفظ این کلمات در گرجی و فارسی با هم کمی تفاوت دارد.
وقتی یک فارس زبان برای اولین بار به صحبت کردن گرجیها گوش می کند، برایش زبان عجیب و غریبی به نظر می رسد( لااقل در مورد من و بسیاری از افراد که با من همسفر بودند این ادعا صدق می کند) اما پس از مدتی و آشنا شدن با گویش گرجی، بسیار جالب است که کلمات مشترک زیادی به گوشمان می رسد.
فقط حواستان جمع باشد که تشابه کلمات شما را به اشتباه نیندازد.مثلن کلمه ara شبیه به کلمه “آری” در فارسی است درحالیکه به معنی “خیر” یا “نه” می باشد. در وبلاگی هم مطلب جالبی در مورد همین کلمات مشابه آمده است که توصیه می کنم آن را هم مطالعه کنید: کلمات فارسی در زبان گرجی
اگر قبل از سفر به گرجستان می خواهید، کمی با زبان آنها آشنا شوید و لااقل بتوانید چند جمله ای به زبان گرجی صحبت کنید، پیشنهاد می کنم که از دو لین زیر بازدید کنید:

آموزش زبان گرجی

اصطلاحات زبان گرجی

yek  =  erti  1

do  =  ori  2

se  =  sami  3

chähar =  otxi  4

pänj =  xuti  5

shesh =  ekvsi  6

häft =  shvidi  7

häsht  =  rva 8

noh =  tsxra  9

däh =  ati  10 

yazdäh =  tertmet'i 11

dävazdäh =  tormet'i 12

sizdäh =  tsamet'i 13

chähardäh =  totxmet'i 14

panzdäh =  txutmet'i 15

shanzdäh =  tekvsmet'i 16

hefdäh =  chvidmet'i 17

hijdäh =  tvramet'i 18

nuzdäh =  tsxramet'i 19 

bist  =  otsi 20

bist-o-yek =  otsdaerti  21 

si =  otsdaati  30

chehel  =  ormotsi 40

pänjah =  ormotsdaati 50

shäst =  samotsi 60

häftad =  samotsdaati 70

häshtad =  otxmotsi 80

näväd =  otxmotsdaati 90

säd =  asi 100 

hezar =  atasi 1000

milyon =  milioni 1000000 

Zämirhaye faeli: ضمیرهای فاعلی  

Mòn =  Me

Ma =  chven  

To =  shen

Shoma  =  tkven

Shoma (to ye mohtäräm) =  tkven  

Isi  = isi

Ishan =  isini  

Fele budän:فعل بودن

Mòn hästòm = Me var

To hästi = Shen xar

U èst = Isi aris/ a 

Ma hästim = Chven vart

Shoma hästid = Tkven xart

Ishan häständ = Isini arian 

Vazheha o jomleha ye äsasi: وا ژه ها وجمله های اساسی  

Dorud, Piruz bashi, bärabar ba Xoda ghovvät   =  gamarjobat

Sälam, dorud = Salami

Be omide didar =  naxvämdis

Xoda hafez, xoda hefzet konad, be salamat: ghmertma daglotsos

Sobh be xeyr =  dila mshvidobisa

Äsr be xeyr =  saghamo mshvidobisa

Shäb xwosh =  ghame mshvidobisa

Name shoma chist?  =  rwa gkviat?

Äz  didaretan xoshväghtam =  sasiamovnoa

Haletan chetowr èst?  =  rogorwa xart?

Xub =  kargad

Bad  =  tcudad

Hòmintowri  =  ise ra 

Ari, are, bale =  diax, diagh, ho

Nä  =  ara

Sepasgozare shoma hästam,  xeyli azetan mamnunam =  gmadlobt

Besyar sepas, Xeyli mamnun =  didi madloba

Extiar darid, Ghabele shoma rwa nadarèd =  arapris 

Xahesh mikonam =  tu sheidzleba 

Bebaxshid, Puzesh =  bodishi   

Nemifähmam =  ver gavige, ar gavige

In be Farsi che mishävèd?  =  rogor ikneba es inglisurad?

Sohbat mikonind =  laparakobt...

Be Farsi = sparsulad

Be Rusi = rusulad

Be Engelisi =  Inglisurad

Be Faransavi =  prangulad 

Kanune Xanevade: خانه خانواده

Xanevade, famil = Ojaxi

Xanevade = Tsol-shvili

Zän (Hòmsär) =  tsoli

Showhär (Hamsar) =  kmari

Doxtär (Farzänd) =  kalishvili

Pesär (Farzänd)  =  vazhishvili

Madär =  deda

Pedär =  mama  

Xärid: خرید  

Gheymate in chänd èst?  =  ra ghirs?

In che èst?  =  es rwa aris?

Mixwahòm bexäram.  =  vxidulob, minda vixido...

Aya … darid? =  gakvt

Baz  èst  =  ghiaa

Bästè èst, tatil èst =  dak'et'ilia

Karte posti =  sapost'o barati

Tämbr =  mark'ebi

Yek käm =  tsot'a

Ziad, besyar =  bevri

Häme =  Q'vela  

Xorakiha o nushidäniha: خوراکیها ونوشیدنیها

Sobhane =  sauzme

Nahar =  sadili

Sham  =  sadili

Halal = Halali

Nushe jan!  =  gaumarjos

Surathesab rwa lotfan biavärid.  =  angarishi moit'anet, tu sheidzleba

Nan =  puri

Ab = Ts'q'ali

Ghähve =  qava

Chay =  chai

Namak =  marili

Felfel =  p'ilp'ili

Gusht =  xortsi

Mahi  =  tevzi

Mive  =  xili

Gärdesh o mosaferat:گردش ومسافرت

…. Koja èst?  =  sad aris ...?

Belit =  bileti

Oyek belit be….lotfan  =  erti beleti ....shi, tu sheidzleba.

Shoma darid be koja mirävid?  =  sad midixart?

Shoma koja zendegi mikonid?  =  sad tsxovrobt?  

Ghatar =  mat'arebeli

Otobus =  avt'obusi

metro =  met'ro

Forudgah =  aerop'ort'i

Istagahe rahahan =  sadguri

Terminale Otobus =  avt'osadguri

Istagahe metro =  met'ros sadguri

xoruj =  gasvla

Vorud =  chamosvla

Ejare ye mashin (otomobil) =  mankanebis gakiraveba

Parking  =  p'ark'ingi  

Hotel  =  sast'umro

Otagh =  otaxi

Rezerv kärdän  =  dajavshna

Ja ye xali bäraye emshab peyda mishävèd?  =  tavisupali nomrebi gakvt?

Ja ye xali nist =  adgilebi ar aris

Gozärnamè, Pasport  =  p'asp'ort'i  

Täräfha:طرفها(سمتها)  

Chap =  martsxniv

Rast =  marjvniv

Mostaghim =  p'irdap'ir

Bala =  zemot

Pain =  kvemot

Dur =  shors

Näzdik =  axlos

Näghshe =  ruk'a  

Name mäkanha: نام مکانها  

Edare ye post =  posta

Muzè =  muzeumi

Bank  =  bank'i

Edare ye Polis =  p'olitsia

Bimarestan  =  saavadmq'opo

Daruxane  =  aptiaki

Mäghaze =  maghazia

Resturan =  rest'orani

Mädresè =  sk'ola

Xiaban, Kuche  =  kucha

Meydan =  moedani  

Kuh, kuhestan =  mta

Kuh, tappa =  gora

Darre =  bari

Darya = zghva

Oghianus  =  ok'eane

Daryache =  t'ba

Rudxane =  mdinare

Howz, Estaxr  =  auzi

Kushk, borj =  k'oshk'i

Pol =  xidi  

Zäman: زمان  

Saat chänd èst?  =  romeli saatia?  

Ruz =  dghe

Häftè =  k'virwa

Mah =  tve

Sal  =  ts'eli  

Emruz =  dghes

Diruz =  gushin

Färda =  xväl 

Shänbè =  shabati

Yekshänbè =  k'virwa

Doshänbè =  orshabati

Seshänbè =  samshabati

Chäharshänbè =  otxshabati

Panjshänbè =  xutshabati

Jom'e =  p'arask'evi  

Fäslha ye sal: فصلهای سال  

Bähar =  gazapxuli

Tabestan =  zapxuli

Paiz =  shemodgoma

Zemestan =  zamtari